سید الرحمان حماس - بیوگرافی و سروده ها

آرشیو سروده های سید الرحمان حماس | صفحه 1 از 1
 سید الرحمان حماس

بیوگرافی ثبت نشده است...

  • ای مادر من در ره تو جان سپارم ... تو گوهر نایاب منی فصل بهارم ... تو روح منی شمسی منی ماه منی تو ... فرودسی منی جانی منی شاهی منی تو ... غیری تو کسی من دیگر کس ندارم ... روشن ز قدم های تو دنیا به من گشت ... خورشیدی منی از تو چرآغان سما گشت ... از بودن تو روشن بود لیل و نهارم ... فردوس من است زیر قدم های تو مادر ... زیبا بود آن بوی تو از بوی هر عنبر ... تا عالم عقبا بُوَد مهرت شعارم ... تو مادر من تاج سرم در دو عالم ... تو گوهر من مونس من در دو عالم ... فرزند تو ام خود را به تو میسپارم ... تو نعمت عظمای خداوندی برایم ... من حمدی بگویم ترا بخشید خدایم ... خوشبخت منم مادر من هستی کنارم ... در گوش من آواز نوازشگر مادرهست دیدن روی تو برایم چو خوشتر ... هر لحظه ای دیدار تو هست افتخارم
    سروده را با نوای مُنشدین زیر بشنوید: