ملا حسن آخوند - بیوگرافی و سروده ها

آرشیو سروده های ملا حسن آخوند | صفحه 1 از 1
 ملا حسن آخوند

بیوگرافی ثبت نشده است...

  • نام محمد 2 ویرایش
    آرام جانم نام محمد  ورد زبانم نام محمد ... صلی الله علیه وسلم ... صلی الله علیه وسلم ... سوزد درونم از شوق رویش ... فیض کلامم نام محمد ... آرام جانم نام محمد ... ورد زبانم نام محمد ... صلی الله علیه وسلم ... صلی الله علیه وسلم ... تا هست جانم در دار فانی ... هر لحظه خوانم نام محمد ... آرام جانم نام محمد ... ورد زبانم نام محمد ... صلی الله علیه وسلم ... صلی الله علیه وسلم
    سروده را با نوای مُنشدین زیر بشنوید:
  • نام محمد ویرایش
    آرام جانم نام محمد ... ورد زبانم نام محمد ... صلی الله علیه و سلم ... سوزد درونم از شوق رویش ... فیض کلامم نام محمد ... تا هست جانم در دار فانی ... هر لحظه خوانم نام محمد ... در روز محشر از آتش تیز ... باشد امانم نام محمد ... بگذاشتم من عیش جهان را ... عیش جهانم نام محمد ... نقاش بی چون خوش نقش گردان ... در دل نهادم نام محمد
    سروده را با نوای مُنشدین زیر بشنوید: